امروز : جمعه ، 15 آذر 1398        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 
          
         

نام کاربری :
رمز ورود :
ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکـــــان
برنامه هفتگی آزمایش ها

 

تستهای که بصورت روزانه انجام میشوند و جواب آنها روز بعد و از ساعت 18:00به بعد اماده میشوند

ردیف

نام تست

نوع نمونه

حجم مورد نیاز

1

Cryoglobulin

سرم

2cc

2

Osmotic Fragility

خون تام هپارینه

3 CC

3

Cold  Agglutination

سرم

0.5 CC

4

Anti Cardiolipin(G,M)

سرم

0.5 CC

5

Anti Centromer( G)

سرم

0.5 CC

6

Anti CCP

سرم

0.5 CC

7

Anti ds DNA

سرم

0.5 CC

8

Anti B2 Glycoprotein(G,M)

سرم

0.5 CC

9

Anti Endomesial( G,A)

سرم

0.5 CC

10

Anti GBM

سرم

0.5 CC

11

Anti Gliadin(G,M)

سرم

0.5 CC

12

Anti JO1

سرم

0.5 CC

13

Anti MPO

سرم

0.5 CC

14

AntiPR3

سرم

0.5 CC

15

Anti  SCL70

سرم

0.5 CC

16

Anti SS-A(RO)

سرم

0.5 CC

17

Anti SS-B(LA)

سرم

0.5 CC

18

Anti Thyroglobulin

سرم

0.5 CC

19

Anti Microchondial(AMH)

سرم

0.5 CC

20

Anti