امروز : جمعه ، 15 آذر 1398        ساعت :
ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 
          
         

نام کاربری :
رمز ورود :
ثبت نام آزمایشگاه ها
ثبـــت نام پزشکـــــان
خط مشی ایمنی

 

اجراي اين سياست ها و اهداف به مثابه رويكرد و تعهد اصلي سازمان در رعايت كليه الزامات قانوني و ساير الزامات مرتبط با سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي و پيشگيري از محدوديت و بيماري و جنبههای زیست محیطی و بهبود مستمر مدیریت ارشد آزمایشگاه و عملكرد  آن ؛ اطمينان از مشاركت فعال كليه كاركنان در ايجاد محيط كار ايمن و گام نهادن در جهت ارتقاي سطح سلامت آنان، بهبود فرهنگ ايمني و بهداشت حرفه اي، گسترش و توسعه ارتباط با طرفهاي ذينفع، بهبود مستمر در عملكرد و فرآيندها، را فراهم مي آورد.هدف ما همواره حفظ و ارتقاي سطح سلامت كاركنان و پيشگيري از بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار مي باشد.درك و اجراي قوانين و مقررات كشوري مرتبط با فعاليتهاي جاري از بديهيات خدشه ناپذيري است كه در نيل به اهداف سازماني همواره مدنظر خواهد بود.مديريت آزمایشگاه از شما همكاران عزيز و گرانقدر كه با تلاش جدي و هميشگي، بالندگي و پويايي شركت را عينيت مي بخشيد و سهم خود را در توسعه ملي ادا مي نماييد، انتظار دارد ضمن درك صحيح خط مشي و اهداف شركت با  ارتقاي روحيه كار گروهي، اجراي روشها و دستورالعمل ها،  ياري گر سازمان در تحقق و اجراي سياستها و تعهدات بوده و همواره در جهت توسعه پايدار، بهبود مستمر و دستيابي به اهداف تعيين شده گام برداريد.